Projekt  ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin"

Środki pomocowe zostały udzielone z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - umowa nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00. Celem projektu jest zapewnienie odbiorcom w aglomeracji Sulęcin (Sulęcin z Ostrówkiem, Długoszyn, Ostrów, Brzeźno, Żubrów) dostawy wody w odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz wyposażenie mieszkańców w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Dzięki środkom pomocowym przeprowadzone zostaną inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz, co również nie jest bez znaczenia, będą chronić naszą rzekę Postomię. 

Zadania inwestycyjne zostały podzielone na 5 kontraktów:

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie (Kontrakt 1)
2. Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie (Kontrakt 2) 
3. Przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin (Kontrakt 3)
4. Przebudowy i remontu sieci wodociągowej w aglomeracji Sulęcin (Kontrakt 4) 
5. Rozbudowy i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie (Kontrakt 5)

Cały projekt jest olbrzymim wyzwaniem zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miejskiego. Jego realizacja będzie wiązała się z utrudnieniami komunikacyjnymi spowodowanymi koniecznością wprowadzenia ograniczeń w ruchu, niezbędnych do prowadzenia prac ziemnych związanych z ułożeniem i remontem sieci uzbrojenia podziemnego, za co z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Możemy jedynie zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby te ograniczenia były jak najmniej uciążliwe i trwały jak najkrócej. Pamiętajmy o efekcie, jaki zamierzamy osiągnąć. Dzięki środkom pomocowym, w aglomeracji Sulęcin przeprowadzone zostaną inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska w naszym mieście.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci