Kontrakt 5

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie

Przestarzała infrastruktura wodociągową, oparta na starej technologii obecnie słabo spełnia normy dotyczące czystości wody. W związku z czym konieczne jest dostosowanie jakości wody do obowiązujących przepisów sanitarnych oraz poprawa usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sulęcinie – należącą w 100% do Gminy Sulęcin.

Stacja uzdatniania wody po przebudowie zwiększy swoją wydajność oraz poprawi jakość wody zarówno pod względem fizyko-chemicznym jak i biologicznym. Zostaną wybudowane kolejne dwa zbiorniki na wodę czystą o łącznej objętości 1000 m3 oraz zostanie zmodernizowany ciąg technologiczny uzdatniania wody i zaplecze socjalno-techniczne.

Nowa stacja uzdatniania wody 

Największa inwestycja w historii miasta, którą jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, połączona z modernizacją sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej, wchodzi
w kolejny etap prac. 10 grudnia na terenie stacji uzdatniania wody wbite zostały symboliczne szpadle pod nowe dwa zbiorniki na wodę czystą, o łącznej objętości 500 m3 oraz modernizację ciągu technologicznego uzdatniania wody.
Z ramienia wykonawcy w symbolicznym wbiciu łopat pod nową inwestycję uczestniczyli: Maria Pluta prezes Zarządu Firmy HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wojska Polskiego 139
z Jarocina, Dariusz Błaszczak przedstawiciel wykonawcy, Anna Lewera inżynier budowy, Radosław Jurkiewicz inżynier kontraktu, Anna Jakowienko asystent inżyniera kontraktu, Jerzy Dauksza inspektor nadzoru i technolog w zakresie uzdatniania wody oraz w imieniu inwestora, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, zastępca burmistrza Iwona Walczak, kierownik jednostki realizującej projekt Tomasz Kluszczyk i koordynator zadania Maja Sobieraj-Kusz.
Kontrakt na kwotę 5 542 800 złotych netto, realizowany będzie w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” i dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Po przebudowie stacja uzdatniania wody zwiększy swoją wydajność oraz poprawi, jakość wody zarówno pod względem fizyko-chemicznym i biologicznym.
W trakcie trwania prac modernizacyjnych prowadzonych na stacji uzdatniania wody, mogą pojawić się niewielkie problemy związane z przerwami w jej dostawie lub niskim ciśnieniem. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości dobra jakość wody, jak również standard życia oraz stan środowiska, który zostanie osiągnięty po zakończeniu inwestycji, wynagrodzi Państwu utrudnienia związane z realizacją inwestycji. Dołożymy wszelkich starań, aby ograniczenia były jak najmniej uciążliwe i trwały jak najkrócej. Z góry przepraszamy w imieniu wykonawcy
i inwestora.  

20.02.2019r.
Podpisanie umowy na: „Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Sulęcinie”

W dniu 20 lutego 2019 r. Burmistrz Sulęcin – Dariusz Ejchart podpisał umowę na rozbudowę
i przebudowę stacji uzdatniania wody w Sulęcinie z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. K.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00. Kwota podpisanego kontraktu to: 6 816 414,00 zł brutto.
Obecnie Stacja uzdatniania wody mieszcząca się przy ulicy Daszyńskiego oparta jest na starej technologii, a przy tak prężnie rozwijającej się aglomeracji, jej wydajność również jest niewystarczająca. Stacja uzdatniania została wybudowana przed wojną i miała dostarczać wodę do koło 1500 mieszkańców przy niecałych 4 km sieci wodociągowej, a obecnie powinna dostarczyć wodę najlepszej jakości dla 10 000 sulęcinian przez 33,6 km sieci.
Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie wydajność SUW oraz poprawi jakość wody zarówno pod względem fizyko-chemicznym jak i biologicznym. Zostaną wybudowane kolejne dwa zbiorniki na wodę czystą o łącznej objętości 600 m3 oraz zostanie zmodernizowany ciąg technologiczny uzdatniania wody i zaplecze socjalno-techniczne dzięki czemu mieszkańcy aglomeracji Sulęcin będą mieli zapewnioną dostawę wody w odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.