Kontrakt 5

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie

Przestarzała infrastruktura wodociągową, oparta na starej technologii obecnie słabo spełnia normy dotyczące czystości wody. W związku z czym konieczne jest dostosowanie jakości wody do obowiązujących przepisów sanitarnych oraz poprawa usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sulęcinie – należącą w 100% do Gminy Sulęcin.

Stacja uzdatniania wody po przebudowie zwiększy swoją wydajność oraz poprawi jakość wody zarówno pod względem fizyko-chemicznym jak i biologicznym. Zostaną wybudowane kolejne dwa zbiorniki na wodę czystą o łącznej objętości 1000 m3 oraz zostanie zmodernizowany ciąg technologiczny uzdatniania wody i zaplecze socjalno-techniczne.

20.02.2019r.
Podpisanie umowy na: „Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Sulęcinie”

W dniu 20 lutego 2019 r. Burmistrz Sulęcin – Dariusz Ejchart podpisał umowę na rozbudowę
i przebudowę stacji uzdatniania wody w Sulęcinie z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. K.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00. Kwota podpisanego kontraktu to: 6 816 414,00 zł brutto.
Obecnie Stacja uzdatniania wody mieszcząca się przy ulicy Daszyńskiego oparta jest na starej technologii, a przy tak prężnie rozwijającej się aglomeracji, jej wydajność również jest niewystarczająca. Stacja uzdatniania została wybudowana przed wojną i miała dostarczać wodę do koło 1500 mieszkańców przy niecałych 4 km sieci wodociągowej, a obecnie powinna dostarczyć wodę najlepszej jakości dla 10 000 sulęcinian przez 33,6 km sieci.
Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie wydajność SUW oraz poprawi jakość wody zarówno pod względem fizyko-chemicznym jak i biologicznym. Zostaną wybudowane kolejne dwa zbiorniki na wodę czystą o łącznej objętości 600 m3 oraz zostanie zmodernizowany ciąg technologiczny uzdatniania wody i zaplecze socjalno-techniczne dzięki czemu mieszkańcy aglomeracji Sulęcin będą mieli zapewnioną dostawę wody w odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.