Kontrakt 3

Przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin

W ramach tego kontraktu zmodernizowane i przebudowane zostaną przestarzałe i awaryjne fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową brakujących połączeń tej sieci. 

11.02.2019 r.
Podpisanie umowy na: „Budowę i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin”

W dniu 08.02.2019 r., Burmistrz Sulęcin – Dariusz Ejchart podpisał umowę na budowę i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin z Konsorcjum firm: NIEWIADOMSKI Sp. z o.o.
ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz – Lider, PPHU NIEWIADOMSKI
Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz – Partner.
Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
pn.:” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00. Kwota podpisanego kontraktu to: 3.528.073,82 zł brutto. Zgodnie z zapisami umownymi, budowa rozpocznie się w przeciągu miesiąca i potrwa przez kolejne 18 miesięcy. Niestety budowa kanalizacji sanitarnej będzie wiązała się z utrudnieniami komunikacyjnymi na ulicach: ul. Fabryczna, część ulicy Witosa, Paderewskiego, Kochanowskiego, Żwirki i Wigury oraz Aleja Ostrowska. Mamy jednak nadzieję, że poprawa działania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sulęcin oraz zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego dla obecnych i przyszłych pokoleń wynagrodzi Państwu ograniczenia w ruchu drogowym.