Kontrakt 2

Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie

26.07.2018
Nieodzownym elementem oczyszczalni ścieków jest sieć kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji. Obecnie w wielu miejscach Sulęcina jest ona połączona z kanalizacją deszczową, tworząc sieć kanalizacji ogólnospławnej. W przypadku wystąpienia obfitych opadów poza efektem „wybijania” powstaje kolejny problem – wzmożony napływ rozrzedzonych ścieków do oczyszczalni, co powoduje przeciążenie instalacji, a co za tym idzie spadek parametrów oczyszczania. Za wyeliminowanie tych nieprawidłowości odpowiadać będzie realizacja kontraktu pn. „Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie”.

Kontrakt ten jest podzielony na 5 zadań inwestycyjnych obejmujących newralgiczne obszary, a mianowicie:

Zadanie 1. ulice Wiejska i Wąska,
Zadanie 2. Park Bankowy oraz ulice Żeromskiego i Batorego,
Zadanie 3. ulice Szkolna, Piastowska i Krótka,
Zadanie 4. ulice Kościuszki i Emilii Plater,
Zadanie 5. ulice Witosa, Fabryczna, Szpitalna i Żwirki i Wigury.

Postęp prac na terenie aglomeracji Sulęcin

W ramach projektu, realizowanego przez Gminę Sulęcin, pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”, którego celem jest zapewnienie odbiorcom aglomeracji Sulęcin (Sulęcin z Ostrówkiem, Długoszyn, Ostrów, Brzeźno, Żubrów) dostawy wody w odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz wyposażenie mieszkańców w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z obowiązującymi wymogami, zrealizowane zostało zadanie 3 wchodzące w skład kontraktu 2 polegające na rozdziale sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej, Piastowskiej oraz Krótkiej w Sulęcinie.
W zakresie przedmiotowego zadania wykonano około 396 m kanalizacji deszczowej oraz 404 m kanalizacji sanitarnej. Skomplikowany charakter inwestycji, wynikający z prowadzenia prac w terenie zurbanizowanym na funkcjonującej kanalizacji spowodował, że przez długi okres narażeni byli Państwo na utrudnienia komunikacyjne niezbędne do przeprowadzenia prac ziemnych związanych z ułożeniem i remontem sieci uzbrojenia podziemnego, za co przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.
W trosce o poprawę bezpieczeństwa, w ramach odtworzenia nawierzchni na ul. Żeromskiego zostało wykonane wyniesione przejście dla pieszych zmuszające kierowców do ograniczenia prędkości. Jednocześnie informujemy, że drzewa znajdujące się przy przejściu zostaną usunięte po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami prawa.