KOLEJNY KROK DLA NATURY – OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCINIE

Pierwsze kroki w realizacji największej inwestycji w mieście, którą była rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie, poczyniono w 2015 roku. Przygotowana dokumentacja oraz otrzymane zezwolenie na budowę, umożliwiły w 2016 roku złożenie wniosku na dofinansowanie projektu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin. 7 kwietnia 2017 roku Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na środki pomocowe, które zostały udzielone z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II – ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – działanie 2.3 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wartość całego projektu złożonego z pięciu kontraktów wynosi 43.900.474,89 PLN. Wartość dofinansowana ze środków Unii Europejskiej /cały projekt/ wynosi 22.753.294,91 PLN. Wkład własny gminy /cały projekt/ wynosi 21. 147.179,98 PLN. Realizowane w ramach projektu kontrakty dotyczą: rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Sulęcinie, rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej, przebudowy i remontu kanalizacji sanitarnej, przebudowę i remontu sieci wodociągowej oraz rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody /inwestycja oddana do użytku/.

Podpisana 1 października 2018 roku przez Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta umowa z firmą SEEN Technologie Spółka z o.o. z Warszawy dotycząca rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków dobiegła końca. Wartość całej inwestycji wyniosła 24.531.916,50 PLN.

Z okazji zakończenia przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ulicy Ignacego Daszyńskiego w Sulęcinie, 3 lutego odbyło się oficjalne oddanie inwestycji do użytku. W otwarciu uczestniczyli: Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Zastępca Burmistrza Iwona Walczak, Generalny Wykonawca SEEN Technologie Spółka z o.o. z Warszawy – Prezes Zarządu Dariusz Jasak, Prokurent Krzysztof Michałek, przedstawiciel wykonawcy Rafał Seroczyński, pracownik administracyjny Aleksandra Staniszewska oraz kierownik budowy Robert Grudziński. Nadzór inwestorski Firmy Ekocentrum Spółka z o.o. reprezentowała Anna Jakowienko. Podwykonawców inwestycji reprezentowali: Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Insbud Spółka z o.o. – kierownik robót Tomasz Kuriata i Daniel Fiedukiewicz. Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Ampertech Justyny Wesoły reprezentował Rafał Wesoły. Przedsiębiorstwo Inwestycji Technicznych i Technologicznych SENCO Spółka z o.o. Prezes Zarządu Jacek Kwaśniewicz. Z ramienia użytkownika oczyszczalni – Prezes Zarządu ZWiK Spółka z o.o. w Sulęcinie Wiesław Zbiorczyk i Andrzej Wójcik oraz z ramienia realizatora projektu - kierownik jednostki realizującej projekt Tomasz Kluszczyk, koordynator zadania Maja Sobieraj-Kusz i specjalista ds. finansowych projektu Marta Małecka.

Opisane powyżej zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu środkami z NFOŚiGW w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie pożyczki na wkład własny.


Kilka słów o Stacja Uzdatniania Wody na miarę XXI wieku i nie tylko…

Jak ważna jest woda w naszym życiu, można powiedzieć - nawet dziecko wie. Wiedzieli też o tym egipscy faraonowie budujący swoje świątynie nad Nilem. Jednak największy hołd oddali dotychczas Rzymianie wznosząc w całej Europie, zapierające dech w piersiach fantastyczne akwedukty.

Sulęcin powstał niecałe VIII wieków temu, kiedy faraonowie od wieków spoczywali w Dolinie Królów, a Cesarstwo Rzymskie przykryła warstwa przeszłości, więc mieszkańcy tej uroczej doliny musieli udomowić wodę na swój sposób.

Najpierw, przez wieki, korzystali z uprzejmości czystej i wartko płynącej Postomi. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy industrializacja przyspieszyła rozwój miasta, zamożni obywatele, m.in. fabrykant Neuenfeld i stolarz Olsen, budowali prywatne studnie pod albo obok swoich okazałych rezydencji. Pozostali mieszkańcy czerpali wodę z ulicznych studni.
Przełom nastąpił w pierwszej połowie XX wieku, kiedy w Sulęcinie zbudowano Stację uzdatnia wody, wodociąg z głębinowym ujęciem wody na północnych rubieżach miasta i wieżą ciśnień w Ostrówku.

Burmistrz Sulęcina zdając sobie sprawę z potrzeby systematycznego ulepszania sulęcińskiego „akweduktu” dnia 7 kwietnia 2017 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Dzięki pozyskanym środkom w aglomeracji Sulęcin prowadzone są inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę zasobów przyrodniczych.

W ramach przedmiotowego projektu zrealizowany został kontrakt 5 „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie” mający na celu poprawę jakości wody w naszych kranach, a także zapewnienie większej wydajność całej infrastruktury wodociągowej. Dotychczasowa Stacja uzdatniania wody mieszcząca się przy ulicy Daszyńskiego oparta była na starej technologii, a przy tak prężnie rozwijającej się aglomeracji, jej wydajność była niewystarczająca. Stacja została wybudowana przed wojną i miała dostarczać wodę do koło 1500 mieszkańców przy niecałych 4 km sieci wodociągowej, a obecnie dostarcza wodę najlepszej jakości dla ponad 11 000 sulęcinian przez 33,6 km sieci. Realizacja inwestycji zapewniła zwiększenie wydajność SUW oraz poprawiła jakość wody zarówno pod względem fizyko-chemicznym jak i biologicznym. Wybudowane zostały kolejne dwa zbiorniki na wodę czystą o łącznej objętości 500 m3 oraz zmodernizowany został ciąg technologiczny uzdatniania wody, dzięki czemu mieszkańcy aglomeracji Sulęcin będą mieli zapewnioną dostawę wody w odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

W I kwartale 2021 r. zostanie również zakończony kontrakt 1 „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie”, który jest realizowany na terenie istniejącej oczyszczalni. Po zrealizowaniu tego zadania wzrośnie przepustowość oczyszczalni i jednocześnie poprawi się jakość oczyszczania, zwłaszcza w zakresie redukcji związków biogennych czyli tych, które zawierają azot i fosfor. W ramach kontraktu rozbudowane i zmodernizowane zostały nowoczesne ciągi technologiczne oczyszczania ścieków, wybudowane nowe reaktory biologiczne i magazyny osadu, a istniejące na oczyszczalni urządzenia i procesy technologiczne zostały zastąpione bardziej wydajnymi i zapewniającymi spełnienie wymagań prawa polskiego i norm Unii Europejskiej odnośnie jakości oczyszczania ścieków.

Opisane powyżej zadania zostały zrealizowane przy współfinansowaniu środkami z NFOŚiGW w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie pożyczki na wkład własny.

W ramach projektu obecnie realizowany jest również kontrakt 2 zadanie 1 „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Wiejskiej i Wąskiej w Sulęcinie” oraz kontrakt 2 zadnie 4 polegający na rozdziale sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonach ulic Emilii Plater i Kościuszki.

W chwili obecnej trwa postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje kontrakt 2 zadanie 5 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Remont, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m. Sulęcin”

Realizacja przedmiotowych inwestycji wiąże się z utrudnieniami komunikacyjnymi spowodowanymi koniecznością wprowadzenia ograniczeń w ruchu, niezbędnych do prowadzenia prac ziemnych związanych z ułożeniem i remontem sieci uzbrojenia podziemnego, za co z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowego projektu prosimy o kontakt z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.

Jednostka Realizująca Projekt:
• Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Tomasz Kluszczyk
  pokój nr 34, tel. 95 777 09 14 wew. 180, e-mail: tomasz.kluszczyk@sulecin.pl
• Koordynator zadania – Maja Sobieraj-Kusz
  pokój nr 40, tel. 95 777 09 15 wew. 182, e-mail: maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl
• Specjalista finansowy ds. projektu – Marta Małecka
  pokój nr 40, tel. 95 777 09 17 wew. 181, e-mail: marta.malecka@sulecin.pl 


Prace na oczyszczalni, ciąg dalszy…

Prace nad realizacją jednego z największych przedsięwzięć w Gminie Sulęcin nadal trwają. Przypomnijmy, że celem projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” jest zapewnienie odbiorcom aglomeracji Sulęcin dostawy wody w odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz wyposażenie mieszkańców w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie
z obowiązującymi wymogami.

W tym roku zakończony został Kontrakt 3 „Budowa i remont kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Sulęcin”, który obejmował renowację kanalizacji w części ulic Witosa, Żwirki
i Wigury oraz Paderewskiego, a także budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Fabrycznej i Paderewskiego. Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu środkami z NFOŚiGW w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie pożyczki na wkład własny. Realizacja tego zadania miała znaczący wpływ na jakość i czystość wody
 w rzece Postomii. Przejęcie ścieków bytowych przez nowo wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej pozwoli na ograniczenie ryzyka przedostawania się ścieków do rzeki,
 a przeprowadzenie renowacji sieci zdecydowanie poprawiło jej przepustowość oraz wyeliminowało zjawisko przesiąkania ścieków do gleby.

W ulicy Fabrycznej rozszerzono zakres prac dodatkowo o planowaną w tym roku budowę kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu tej inwestycji zostanie odtworzona w całym zakresie droga asfaltowa.

W II kwartale tego roku został ogłoszony przetarg na realizację kolejnych zadań dotyczących rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonach ulic Wiejskiej, Wąskiej, Emilii Plater, Kościuszki. W drodze przetargu zostali wyłonieni wykonawcy:

Konsorcjum:
-BLEJKAN S.A. ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin – Lider Konsorcjum,
SANITEX Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp. – Partner Konsorcjum, oraz
-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Bytom ul. Arki Bożka 25,41-902 Bytom.

W dniu 9 lipca Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podpisał z wykonawcą i przedstawicielem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Bytom umowę na realizację kontraktu 2.1 pn. „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Wiejskiej i Wąskiej w Sulęcinie”.

Natomiast podpisanie umowy z Konsorcjum Blejkan-Lider Konsorcjum, Sanitex-Partner Konsorcjum na zadanie 2.4 pn. „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w rejonie ulic Kościuszki i Emilii Plater w Sulęcinie” nastąpiło 13 lipca.

Na pozostałych kontraktach, mimo panującej epidemii i utrudnieniach z tym związanych, prace posuwają się wciąż do przodu. Na Kontrakcie 1 -„ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie” wykonano między innymi:
- Zbiorniki reaktorów biologicznych ,
- Budynek gospodarki osadowej,
- Wiaty na osad odwodniony,
- Budynek socjalno – techniczny,
- Zbiornik uśredniający ścieki dowożone,
- Pompownia ścieków surowych ,
- Budynek techniczny obsługi reaktorów,
- Wiata na agregat prądotwórczy,
- Sieci mędzyobiektowe.

Natomiast na Kontrakcie 5. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie” realizowane są prace:
- wykonano konstrukcje żelbetowe zbiorników retencyjnych,
- wybudowano tymczasową stację, która w czasie trwania modernizacji zapewniać będzie dostawę czystej wody dla mieszkańców Sulęcina,
- zdemontowano stare filtry oraz urządzenia zapewniające dotychczas dystrybucję wody,
- przystąpiono do remontu budynków stacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowego projektu prosimy o kontakt z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.
• Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Tomasz Kluszczyk
pokój nr 34, tel. 95 777 09 14 wew. 180, e-mail: tomasz.kluszczyk@sulecin.pl
• Koordynator zadania – Maja Sobieraj-Kusz
pokój nr 40, tel. 95 777 09 15 wew. 182, e-mail: maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl
• Specjalista finansowy ds. projektu – Marta Małecka
pokój nr 40, tel. 95 777 09 17 wew. 181, e-mail: marta.malecka@sulecin.pl 


Podziemne miasto

„Podziemne miasto” pamiętacie Państwo, właśnie tak nazwaliśmy projekt budowy nowej oczyszczalni ścieków komunalnych, modernizacji stacji uzdatniania wody i remontu oraz przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, który dzisiaj, tak naprawdę nie jest już projektem, lecz stał się faktem, w związku z rozpoczęciem jego realizacji.

Miasto to bardzo skomplikowany mechanizm. Mieszkający w nim ludzie na co dzień dostrzegają różne zmiany, które dynamicznie zachodzą w ich otoczeniu i widać je „gołym okiem”. Przykładem takiego działania mogą być np. remonty dróg lokalnych, rewitalizacja parku miejskiego czy budowa nowego targowiska. Istnieje również inna część inwestycji, czyli tych których od razu nie widać, a proces inwestycyjny jest długotrwały i często powodujący utrudnienia w codziennym życiu mieszkańców. Wszystkie te działania mają miejsce również
w naszej gminie, a najbardziej istotnym z punktu strategii funkcjonowania i rozwoju miasta jest właśnie element, którego nie widać, ale bez którego nowoczesne miasto nie może funkcjonować.

Zwróćcie Państwo uwagę na wydarzenia ostatnich dni. Wszyscy w Polsce wiemy, że doszło do poważnej awarii oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie, której konsekwencją jest skażenie rzeki na wielka skalę i konieczność interwencji różnych służb, budowa mostu pontonowego
i rurociągu, aby to skażenie zatrzymać. Jest to wydarzenie bez precedensu na skalę całego kraju. Ktoś może powie: no tak, ale to w Warszawie, to nie u nas. Oczywiście jest to kwestia skali zdarzenia. Jednak po to, by takiego zagrożenia nie było również u nas, musimy podejmować wyzwania. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy budowę nowej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, trwa przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej, oddzielenie jej od kanalizacji burzowej, która powinna funkcjonować w sposób niezależny. Niestety
w poprzednich latach kanalizacja deszczowa była łączona z sanitarną, co powodowało znaczne obciążenie oczyszczalni i problemy z odbiorem wody w czasie ulewnych opadów deszczu.
Rozpoczęcie tej inwestycji nie było łatwe i wymagało podjęcia szeregu działań.
Gmina Sulęcin w dniu 7 kwietnia 2017 r. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43.900.474,89 zł., z którego maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 26.768.582,25 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2020 roku.
Projekt, który otrzymał tytuł "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" podzielony został na 5 osobnych zadań tzw. kontraktów.

Kontrakt 1: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie" – inwestycja jest
w trakcie realizacji, wykonawcą jest firma SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość kontraktu wynosi 23.784.676,05 zł .

Kontrakt 2: "Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie", który został podzielony na 5 odrębnych zadań inwestycyjnych obejmujących newralgiczne obszary:
a) Zadanie 1. ulice: Wiejska i Wąska – wyłonienie wykonawcy na realizacje powyższego etapu planowane jest do końca września 2019 r.
b) Zadanie 2. ulice: Park Bankowy oraz Żeromskiego i Batorego – wyłonienie wykonawcy planowane jest na pierwsze półrocze 2020 roku.
c) Zadanie 3. ulice: Szkolna, Piaskowa i Krótka – zadanie zostało już zrealizowane,
d) Zadanie 4. ulice: Kościuszki i Plater – wyłonienie wykonawcy na realizacje powyższego etapu planowane jest do końca września 2019 r.
e) Zadanie 5. ulice: Witosa, Fabryczna, Szpitalna i Żwirki i Wigury – wyłonienie wykonawcy planowane jest na początku 2020 roku.

Kontrakt 3: "Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin". Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawcą jest konsorcjum: Niewiadomski Sp. z o.o. z Międzyrzecza
i PPHU Niewiadomski Władysław Niewiadomski z Międzyrzecza . Wartość kontraktu wynosi 3.528.073,82 zł brutto.

Kontrakt 4: „ Przebudowa i remont sieci wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” – planowane rozpoczęcie inwestycji na początku 2020 roku.

Kontrakt 5: „ Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie". Zadanie którego wartość wynosi 6.816.414,00 zł, realizowane jest przez firmę HYDRO-MARKO Sp. z o.o.
z Jarocina.

Przed nami rozpoczęcie realizacji największego przedsięwzięcia, trudnego ze względów logistycznych i powodującego największe niedogodności dla mieszkańców. Chodzi
o inwestycje na ulicy Jana Paska, najdłuższej i najbardziej uczęszczanej drodze gminnej.
Nie mamy czasu na zwlekanie w czasie i odkładanie inwestycji na kolejne lata. Podejmowane przez nas działania rozwiążą wiele problemów związanych z wodą pitną i ściekami, a po ich realizacji, mając poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, będziemy mogli przystąpić do innych działań, np. remontów i modernizacji dróg gminnych.